image001 Var Villa Carlo på Nordre Strandvejen pensionat

Lokalhistorisk Spørgekasse:

Angående Villa Carlo på Nordre Strandvej. Min far har fortalt, at huset en overgang var pensionat og at det var to søstre, de hed vist Asta og Alma, der ledede pensionatet. Min far var en tid altmuligdreng for de to søstre. Det kunne være spændende, at høre husets historie og hvorfor det hedder Villa Carlo.

SVAR: Historien om Villa Carlo på Nordre Strandvej 108 i Hellebæk er ganske in­teressant, idet den ikke alene en tid husede Hellebæks første postkontor, men også i mange år var et meget søgt og navnkundigt pensionat. I dag står bygningen forsømt og med et helt ødelagt udseende – ikke mindst ved en hæslig jern brandtrappe – så det er svært at forestille sig den engang så statelige rødstensbygning med sin store, smukke have og veranda ud mod Øresund, som flere malere, heriblandt den navnkundige Peder Mønsted forevigede på lærredet.

Huset er oprindelig opført for landskabsmaleren Vilhelm Groth, der havde købt grunden af Hellebæk Klædefabrik i 1885. I 1886 valgte man at oprette postkontor i Hellebæk og dermed fritage strandkontrolløren, der boede i nr. 155, for det postale ansvar. Embedet som postmester tildeltes C.I.B. Hagen, og postdistriktet kom foruden Hellebæk-Aalsgaarde til at omfatte Apperup, Saunte, Skibstrup, Borsholm og til dels Hornbæk. Postmesterens første opgave blev at finde såvel postkontor som embedsbolig. Det var nemlig besynderligt nok hans opgave og ikke etatens. Det betød at postmesteren, kom i klammeri med fidelkommis’ets kontroversielle bestyrer, Moldenhawer, der mente at’ det nye kongelige postkontor skulle anbringes i nærheden af hans domicil i Bøssemagergade. Hagen fandt imidlertid til Moldenhawers store fortørnelse egnede lokaler i Vilhelm Groths store hus, der til formålet blev forsynet med den stadig eksisterende karnap mod nord, hvor postindleveringen fandt sted. Også telegrafstationen, der ligeledes havde været i strandkontrollørens varetægt, blev flyttet til postkontoret, hvilket indbragte Hagen 58 kroner og 33 øre mere om måneden end de 125 kr., han fik som postmester’. Så tillod han sig også at købe et sæt tøj til 60 kr. og en stråhat til 2 kroner! Med det stigende antal landliggere, opstod ønsket om et mere centralt placeret posthus, hvorfor dette allerede i 1891 flyttedes til Aalsgaarde Hotel, og i 1893 solgte Vilhelm Groth sin ejendom til enkefruen med det usædvanlige navn Joachimine Olivia Olsen.

Pensionatet “Villa Carlo« ­ i 1950’erne kendt som Strandhotellet, er det man husker den store villa for. Pensionatet blev i perioden omkring Første Verdenskrig drevet af de 3 søstre Astimage003a, Alma og Isca Rasmussen. Deres bror var skibsproviante­ringshandler Sophus Rasmussen, som i mange år drev sin forretning i Færge­gaarden, Stengade 77. Asta var pensionatets drivende kraft samtidig med hendes arbejde som defektrice hos den navnkundige apoteker Rink i Helsingørs Svaneapo­tek. l december 1918 bavde Villa Carlo æren at have en række franske officerer ind­kvarteret. Efter afslutningen af Første Verdenskrig måtte nemlig adskillige tusinde franske, belgiske og engelske krigsfanger fra de tyske fan­gelejre sendes hjem via Dan­mark, en omvej, der skyldtes det nedbrudte tyske sam­færdselsnet. I første omgang blev de fragtet til lejre om­kring København, men hur­tigt måtte andre lejre tages i brug, heriblandt Horserød­lejren, der stod klar i decem­ber 1918. Her boede de me­nige soldater, medens office­rerne blev indkvarteret på egnens hoteller, og således gik det til at Asta Rasmussen modtog fornemt fransk be­søg på Villa CarIo.

Hvorfra villaen har sit navn, ved jeg faktisk ikke i denne hastigt skrivende stund, men en mere minutiøs gennemgang af Landsarki­vets skøde- og panteproto­koller samt folketællingerne ‘ kunne måske afsløre navnet Carlo, da det kunne være hustruen til en af ejerne. Måske nogle af Nordsjæl­lands læsere ligger inde med svaret. I så fald taster vi det med glæde ind i vor store da­tabase med husnavne i Kom­munen.

Lars Bjørn Madsen Museumsinspektør